Privacy

 1. Algemeen

De Valtech Group is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en hecht veel belang aan gegevensbescherming. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet vindt u in deze privacyverklaring alle informatie over hoe wij de privacy van zowel kandidaten, klanten, leveranciers, als andere contractspartijen of mensen waarmee we contact opnemen waarborgen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de site en alle diensten van de Valtech Group. Deze verklaring dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites waarnaar via hyperlinks op de Valtech Group wordt verwezen en waar de Valtech Group niet de verantwoordelijkheid over heeft. Dit is anders voor de bedrijven die tot de Valtech Group behoren, namelijk: Valvan Baling Systems, Ad Rem, Rentec, Motus Handling (afdeling Menen en afdeling Roeselare), Gualchierani Baling Systems, Cretes, Vaskon (afdeling Menen en afdeling Oudenaarde), Valvan Containers & Milieutechniek, Union, Allhydro, Haeck Subcontracting en SedActa.

Het is belangrijk te weten dat het mogelijk is dat we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. U kunt de mogelijke wijzigingen aan deze verklaring steeds op deze pagina vinden.

De Valtech Group raadt u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Als u hierover nog bijkomende vragen hebt, kunt u ons steeds contacteren via privacy@valtechgroup.eu. Ook op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit kunt u nog bijkomende informatie vinden: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

2. Gegevensverwerking

2.1. Automatische inzameling van informatie & cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. De nieuwe EU-wetgeving vereist dat we u laten weten hoe we cookies gebruiken. Onderstaande tekst legt uit wat cookies zijn en waarvoor we deze gebruiken op onze site.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat bewaard in de folder van uw browser. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de website.

We gebruiken verschillende soorten cookies op deze website.

Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen door de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken. Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden of om uw surfgeschiedenis te onthouden.

Functionele cookies: Deze cookies onthouden bepaalde keuzes en veranderingen die u op de site maakt (zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur) zodat u een verbeterde, meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. De informatie die deze cookies verzamelen wordt anoniem bewaard.

Google Analytics: Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Beheer van cookies

Wanneer u gebruik maakt van onze website, gaat u ermee akkoord dat we deze soorten cookies op uw computer kunnen plaatsen. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies, maar kunnen zodanig ingesteld worden dat ze dit niet doen of dat ze de gebruiker waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Als u cookies wenst uit te schakelen, kunt u het hulpmenu van uw browser raadplegen om te weten te komen hoe u dit doet. Houdt u er rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt, het mogelijk is dat u niet langer toegang hebt tot bepaalde functies op onze website. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

2.2. Welke gegevens worden ingezameld?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden.

Met het oog op sollicitaties die de Valtech Group verkrijgt, zamelen wij o.a. volgende persoonsgegevens in: naam, voornaam, leeftijd/geboortedatum, gender, burgerlijke staat, nationaliteit, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer, adres, studierichtingen, scholen, diploma’s en opleidingen, (gewenste) functie, loopbaan, huidige werkgever, talenkennis, contactvoorkeur, aanvullende informatie die we van u krijgen… Hierin inbegrepen zijn alle persoonsgegevens die worden verstrekt naar aanleiding van een sollicitatieprocedure (sollicitatiegesprekken, selectieproeven en bekwaamheids- of andere testen).

Voor de voorbereiding en/of uitvoering van de contracten die de Valtech Group met prospecten, klanten en leveranciers (contractspartijen) afsluit, houden we identificatiegegevens, adres, contactpersonen en financiële gegevens bij.

2.3. Op welke manier worden gegevens verzameld?

Wij verzamelen gegevens van kandidaten, prospecten en contractspartijen (bv. klanten of leveranciers) in de eerste plaats door deze gegevens van de persoon zelf te ontvangen. Verder kunnen wij deze gegevens ook verkrijgen via derden (bv. selectie- of interimkantoren), via online of offline media (bv. openbare netwerken zoals LinkedIn) of via partners.

2.4. Verwerkingsdoeleinden en grondslagen

De gegevens die de Valtech Group inzamelt, zijn enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze gegevens ingezameld werden.

Het verwerken van de gegevens van sollicitanten is in het gerechtvaardigd belang van de Valtech Group. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit het garanderen van de goede werking van het bedrijf enerzijds, en de instandhouding en uitbouw van de bedrijfsvoering van de Valtech Group anderzijds.

Het verwerken van gegevens van contractspartijen is noodzakelijk om de gesloten overeenkomst zo goed als mogelijk uit te voeren. Het is ook mogelijk dat we deze gegevens gebruiken voor marketing. Het gebruiken van deze gegevens voor direct marketing is in het gerechtvaardigd belang van de Valtech Group. Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit de instandhouding en uitbouw van de bedrijfsvoering van de Valtech Group.

Het verwerken van gegevens van de prospecten is gerechtvaardigd vanuit het gerechtvaardigd belang van de Valtech Group (o.a. direct marketing). Dit gerechtvaardigd belang bestaat uit de instandhouding en uitbouw van de bedrijfsvoering van de Valtech Group.

Waar nodig en in overeenstemming met de wetgeving en voorschriften, zullen we steeds de toestemming vragen om de gegevens te verwerken.

2.5. Met wie delen we persoonsgegevens?

De Valtech Group ontvangt de gegevens van sollicitanten via de jobsite (http://jobs.valtechgroup.eu/) of via hr@valtechgroup.eu. Alle respectievelijke sollicitaties van de bedrijven onder de Valtech Group komen op dit centrale punt terecht en worden bezorgd aan het bedrijf in kwestie. Indien het profiel van de kandidaat binnen meerdere bedrijven van de Valtech Group past, kan deze kandidaat ook bij andere bedrijven van de groep worden voorgesteld. Het beheer van de binnenkomende sollicitaties gebeurt echter steeds centraal op niveau van de Valtech Group.

Voor het centrale beheer van de sollicitaties doet de Valtech Group (zolang als nodig) beroep op een verwerker. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens van de Valtech Group echter steeds en enkel voor de doeleinden zoals beschreven binnen deze privacyverklaring. De verwerker gebruikt deze gegevens niet voor andere doeleinden die niet in het belang van de Valtech Group zijn (bv. verrijking eigen database van de verwerker).

Ook binnen de Valtech Group kunnen gegevens van sollicitanten, prospecten, klanten en leveranciers worden doorgegeven of toegankelijk zijn voor overkoepelende diensten van de Valtech Group (bv. HR, marketing, dienst wisselstukken, boekhouding, IT, aan- en verkoop). De Valtech Group waakt erover dat de gegevens enkel toegankelijk zijn voor personeelsleden van de groep die dit voor de uitoefening van hun job nodig hebben.

Het is ook mogelijk dat de Valtech Group gegevens deelt met derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs) of uitbestede IT-providers en documentopslag-providers met wie we een gepaste verwerkingsovereenkomst (of vergelijkbare beschermingsconstructies) hebben.

2.6. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

 • Gegevens van sollicitanten bewaren we tot vijf jaar na de voorstelling van of de laatste contactopname met de sollicitant.
 • Gegevens van prospecten, klanten en leveranciers bewaren we zo lang als nodig om de goede bedrijfsvoering van de Valtech Group te garanderen. Dit is noodzakelijk om o.a. passende diensten na verkoop te garanderen en klantenrelaties verder uit te bouwen. In elk geval verwijdert de Valtech Group de gegevens van prospecten, klanten en leveranciers indien zij hier uitdrukkelijk om verzoeken.

3. Rechten van de gebruikers

Als wij persoonsgegevens verwerken, heeft de betrokkene verschillende rechten. De betrokkene kan Valtech Group hiervoor steeds contacteren via privacy@valtechgroup.eu. We doen ons best om zo snel mogelijk verzoeken in te willigen en sowieso binnen de termijn en voorwaarden zoals door de regelgeving opgelegd. Deze termijn is meestal een maand, maar kan onder bepaalde (wettelijke) voorwaarden verlengd worden.

Het is mogelijk dat we een verslag van onze communicatie met u bewaren om ons te helpen mogelijke problemen die u meldt op te lossen.

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die we over u hebben correct en actueel is. U mag ons steeds op de hoogte brengen van wijzigingen tijdens de duur waarin wij uw gegevens bewaren.

3.1. Recht op beperking van en bezwaar tegen verwerking

U kan bezwaar uiten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we ons voor deze verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen of als we u directe marketingmaterialen sturen. Indien u zich op dit recht beroept, zullen wij onze activiteiten stopzetten. Als wij de verwerking baseren op onze gerechtvaardigde belangen, kunnen we de verwerking enkel voorzetten als:

 • we kunnen aantonen dat we dwingende, rechtmatige gronden voor de verwerking hebben die uw belangen overstemmen;
 • we uw gegevens verwerken om een strafrechtelijke procedure te formuleren, uit te voeren of te verdedigen.

U kan ook het recht op beperking van de verwerking inroepen. Dit houdt in dat we enkel uw gegevens verder kunnen opslaan, maar verder geen verwerkingen kunnen doen:

 • totdat de juistheid van de persoonsgegevens is geverifieerd.
 • als u zich verzet tegen het wissen van uw gegevens, maar de verwerking onrechtmatig is.
 • totdat is uitgeklaard of de gerechtvaardigde gronden van de Valtech Group zwaarder wegen dan die van u indien u bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft.

3.2. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens tussen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. U ontvangt de gegevens op een gangbare en machine-leesbare vorm. U kunt dit recht uitoefenen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het gaat om persoonsgegevens die door u werden verstrekt.
 • De verwerking is gegrond op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking gebeurde op geautomatiseerde wijze (niet louter papier).
 • De overdracht schaadt geen rechten en vrijheden van anderen.

3.3. Recht op intrekking van de toestemming

Wanneer u ons de toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dit geval zullen we de activiteit waarvoor uw toestemming gegeven had stopzetten. Alleen als de Valtech Group van mening is dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel zullen we de verwerking niet stopzetten. Als dit het geval is, zullen we u daarover informeren.

3.4. Recht op gegevenswissing

Onder bepaalde omstandigheden kan u de Valtech Group verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, namelijk wanneer:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • u uw toestemming voor de verwerking intrekt en deze verwerking berust niet op een andere rechtsgrond;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
 • het noodzakelijk is de persoonsgegevens te verwijderen om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke;
 • de Valtech Group de gegevens verwerkt omdat we dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, u maakt bezwaar tegen deze verwerking en de Valtech Group niet in staat is om zwaarder wegende gerechtvaardigde gronden aan te tonen.

3.5. Recht op inzage en verbetering

U kan ons op elk moment vragen welke informatie we over u bewaren. Daarnaast kan u vragen deze informatie aan te vullen en te verbeteren.

Het is mogelijk dat we u vragen uw identiteit te verifiëren. We zullen geen kosten aanrekenen voor uw inzage tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of excessief is. Ook indien u ons extra kopieën van deze informatie vraagt, kunnen we u in redelijke mate administratieve kosten aanrekenen indien dit wettelijk is toegestaan.

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat wij uw verzoek afwijzen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we steeds uitleggen waarom we dit doen.

3.6. Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u vindt dat de Valtech Group de privacyregelgeving niet correct naleeft, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit, namelijk de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

4. Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Valtech Group onderneemt alle redelijke en gepaste stappen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de persoonlijke informatie die we hebben te beschermen tegen misbruik, verlies of ongeautoriseerde toegang. We hebben hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. De Valtech Group en haar werknemers respecteren de privacy van alle betrokkenen en houden de gegevens confidentieel.

5. Contactgegevens

De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

Valtech Group

Krommebeekstraat 14, 8930 Menen

056 521 380

privacy@valtechgroup.eu